Biblio

Journal: 43 Items

Prize: 3 Items
Symposium: 65 Items

Technology Report: 0 Items
Book: 13 Items

Project: 0 Items

2016


2012


2011


2010


Symposium   Lin-Yu Hsien, Chang Ching-Dong, Chang Tsung-Chou, Tsung-Hung Feng, Wu Yeong Huey*, Liao Ming-Huei, , Chee-Yin Chai, Chia-Yu Hsieh, Tsai Shinn-Shyong, Canine Cholangiocarinoma with Multiple Metastases,
Symposium   Chang Ching-Dong, Chang Tsung-Chou, Wu Yeong Huey*, , Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Chia-Yu Hiseh, Chen-Chih Chen, Jai-Chyi Pei, Tsai Shinn-Shyong, 非人類靈長類鱗狀上皮細胞癌之回朔性討論,
Journal   Cho-Chih Huang, Dar-Der Ji, Yu-Chung Chiang, Hwa-Jen Teng, Hung-Jen Liu, Ching-Dong Chang, Wu Yeong Huey*, PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PLASMODIUM INUI AMONG FORMOSAN MACAQUES(MACACACYCLOPIS)IN TAIWAN,

2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001


2000


1999


1998


1997


1996


1995


1994


1993


1992


1991


1990


1988


1986


1985


1984


Close Menu