Biblio

Journal: 43 Items

Prize: 1 Items
Symposium: 57 Items

Technology Report: 0 Items
Book: 2 Items

Project: 39 Items

2021


2020


2019


Journal   Quanxi Wang, Wei-Ru Huang, Wan-Yi Chih, Kuo-Pin Chuang, Chang Ching-Dong, Yijian Wu, Yifan Huang, Hung-Jen Liu*, Cdc20 and molecular chaperone CCT2 and CCT5 are required for the Muscovy duck reovirus p10.8-induced cell cycle arrest and apoptosis,

2018


2017


Symposium   Yu-Chuan Wang, Chieh-Hsien Tu, Chia -Hui Hou, Shih Wen-Ling, Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Tsai Chin-En, , Chang Ching-Dong*, Metastatic Malignant Seminoma in A Mixed-Breed Dog,
Symposium   Yu-Cheng Chen, Wei-Lun Hung, Shih Wen-Ling, Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Tsai Chin-En, , Chang Ching-Dong*, Nasal Adenocarcinoma in a Welsh Corgi Dog,
Symposium   Ying-Xuan Huang, Chieh-An Yang, Yi-Chia Li, Pei-Wen Hsieh, Shih Wen-Ling, Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Tsai Chin-En, , Chang Ching-Dong*, Malignant T-Cell Lymphoma in a Cat,
Symposium   Xaio-Ming Lan, Chou-An Mu, Shih Wen-Ling, Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Tsai Chin-En, , Chang Ching-Dong*, Malignant Lymphoma in a Schnauzer Dog,
Symposium   Miao-Jun Lin, Chieh-Hsien Tu, Shih-Min Lin, Shih Wen-Ling, Hung-Jen Liu, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Tsai Chin-En, , Chang Ching-Dong*, Carotid Body Tumor and Aortic Body Tumor in Dogs,

2016


Symposium   Yung-Huei Wu, , , Hung-Jen Liu, Tsai Chin-En, Chiang Chiange-Hua, , , Chang Ching-Dong*, Intestinal Mucormycosis in a Dog,
Symposium   Yu-Han Hsieh, Chih-Chien Chang, Shih Wen-Ling, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Jun-Yuan Li, Chih-Yao Chen, Tsung-Hsien Li, Hung-Jen Liu, Tsai Chin-En, , , Chiang Chiange-Hua, Chang Ching-Dong*, Gout in a Gentoo Penguin,
Symposium   Pei-wen Huang, Yi-Chia Li, Chih-Chien Chang, Ya-Jing Huang, , , , Shih Wen-Ling, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Hung-Jen Liu, Tsai Chin-En, Chiang Chiange-Hua, Chang Ching-Dong*, Multiple Neoplasia in a Malayan sun bear,
Symposium   Pei-wen Huang, Yi-Chia Li, Chih-Chien Chang, Ya-Jing Huang, , , , Shih Wen-Ling, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Hung-Jen Liu, Tsai Chin-En, Chiang Chiange-Hua, Chang Ching-Dong*, Multiple Neoplasia in a Malayan sun bear,
Symposium   Chen-Jen Chang, Chin-Wen Yang, Chih-Chien Chang, Shih Wen-Ling, Liao Ming-Huei, Wu Yeong Huey, , , Hung-Jen Liu, Tsai Chin-En, Chiang Chiange-Hua, , , Chang Ching-Dong*, Intestinal Mucormycosis in a Dog,

2015


2014


2009


2008


Symposium   Yu-Ling Chen, Chang Ching-Dong, Mu-Zong Cai, Zheng-Zhong Lin, Shu-Juan Gao, Chen-Hsuan Liu*, 比較免疫組織化學聚合酶鏈鎖反應環狀等溫放大診斷豬隻中樞神經系統疾病檔案石蠟切片,

2007


Journal   Hsin Y. Lin, Sue T. Chuang, Yu T. Chen, Wen L. Shih, Chang Ching-Dong, Liu Hung-Jen*, Avian reovirus-induced apoptosis related to tissue injury,

2006


2005


Journal   Sung Jae Shin, Chao-Fu Chang, Chang Ching-Dong, Sean P. McDonough, Belinda Thompson, Han Sang Yoo, Yung-Fu Chang*, In Vitro Cellular Immune Responses to Recombinant Antigens of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis,

2004


2000


1999


1998


Close Menu